Sept 6, 2016

Happy Back to School Day!

Today’s Salads: Tortellini, Cole Slaw with Apples, Fresh Broccoli, & Cherry Chicken

Today’s Sammy: Honey Turkey, White Cheddar, Honey Mustard, Lettuce & Tomato on Sourdough